Privacy Policy

Loomis Belgium NV (hierna “wij” of “ons”) hecht veel belang aan uw privacy en vindt het belangrijk dat uw persoonsgegevens steeds met de nodige zorg en vertrouwelijkheid worden behandeld. Via deze privacyverklaring proberen wij hier alvast een antwoord op te bieden. Indien u na het lezen van deze privacyverklaring nog vragen heeft, kan u ons vanzelfsprekend steeds contacteren. Deze verklaring geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij als verwerkingsverantwoordelijke verwerken. Het is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van personen die ons contacteren via het contactformulier of bij ons solliciteren.

Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking?

Loomis Belgium NV.
Excelsiorlaan 45 -1930 Zaventem
09/243.70.80
be.info@loomis.com

Voor vragen over deze verklaring of over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ons steeds contacteren op bovenstaande coördinaten.

Wanneer verzamelen wij uw gegevens?

Wij kunnen gegevens van u verwerken als u ons contacteert of heeft gecontacteerd:
Vb. een bezoek aan de website;
Vb. het invullen van ons contactformulier op onze website;
Vb. het solliciteren voor een job;

Welke gegevens kunnen wij verzamelen?

Wij kunnen onderstaande gegevens van u verwerken; afhankelijk van de situatie beschikken wij echter niet steeds over alle onderstaande gegevens:

 • Uw identificatiegegevens: identiteitskaartgegevens, kopie van uw identiteitskaart… ;
 • Uw persoonlijke bijzonderheden: leeftijd, gender, geboortedatum, geboorteplaats, burgerlijke staat, nationaliteit.
 • Uw contactinformatie: inclusief uw naam, adres en andere contactgegevens (vb. emailadres en telefoonnummer) etc.;
 • Uw contactgeschiedenis: verzonden en ontvangen communicatie (vb. e-mailberichten) etc.;
 • Uw werk gerelateerde gegevens: cv, opleidingen, getuigschriften, talenkennis, werkgever (incl. historiek), beroepsactiviteiten, beroepsbekwaamheid, publicaties, salaris, assessment- & development rapporten, interviewrapport, referentieonderzoek, sociale mediaprofielen etc.;

In principe zullen wij geen bijzondere categorieën van gegevens (medische gegevens, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, lidmaatschap vakorganisatie) verwerken tenzij die ons met uw uitdrukkelijke toestemming worden overgemaakt.

Voor welk doel worden mijn persoonsgegevens aangewend?

De verzamelde gegevens worden enkel aangewend om u een antwoord te kunnen geven op uw vragen en of uw sollicitatie te verwerken.

 

Wat zijn de rechtsgronden die wij gebruiken om uw gegevens te verwerken?

De verwerking van uw persoonsgegevens die wij verkrijgen via het contactformulier of sollicitatieformulier is gebaseerd op uw toestemming. Onderaan het formulier dient u aan te geven of u instemt met de verwerking.
Indien u uw toestemming wenst in te trekken of uw gegevens te laten wissen, verwijzen wij graag naar de vraag ‘Wat zijn mijn rechten?’.

Wie zijn de interne ontvangers van mijn persoonsgegevens?

Contactformulier: Loomis Belgium Sales en Marketing
Sollicitatieformulier: Loomis Belgium HR
We bewaren uw persoonlijke gegevens uitsluitend in België. Wij hebben de nodige fysieke en passende technische en organisatorische (voorzorg)maatregelen getroffen met het oog op het beveiligen van uw persoonsgegevens tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. We beperken de toegang tot persoonlijke gegevens tot personeel en derden indien die toegang tot dergelijke informatie nodig hebben voor legitieme, relevante zakelijke doeleinden.

Delen wij uw gegevens met derden?

Loomis Belgium NV deelt de verzamelde persoonsgegevens niet met instanties en/of organisaties die zich buiten de EU/EEG bevinden.

Wat is de bewaartermijn van mijn persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verzameld of worden verwerkt.
De bewaartermijn van de initieel verzamelde data via het contact- en sollicitatiegegevens zijn bovendien verbonden aan uw toestemming. Op het moment dat deze wordt ingetrokken, kunnen de verzamelde gegevens worden verwijderd.

Wat zijn mijn rechten?

U beschikt over diverse rechten met betrekking tot de over u verzamelde persoonsgegevens. Indien u beroep wenst te doen op één van de hiernavolgende rechten, gelieve ons te contacteren via de voormelde contactgegevens (per e-mail, telefoon of per post).
U beschikt over de volgende rechten:

 • Recht van inzage en kopie;
 • Recht van aanpassing of rectificatie;
 • Recht van gegevensuitwissing (recht op vergetelheid);
 • Recht op beperking van verwerking;
 • Recht van bezwaar;
 • Recht op overdraagbaarheid.

Deze uitoefening van bovenstaande rechten is echter onderworpen aan bepaalde uitzonderingen om het algemeen belang, onze belangen en belangen van andere individuen te beschermen.

Wanneer u een verzoek tot uitoefening van uw rechten indient zullen wij eerst en vooral uw identiteit verifiëren door middel van het opvragen van een kopij van uw identiteitskaart. Dit doen we om te voorkomen dat uw gegevens in de verkeerde handen terechtkomen.

De uitoefening van uw rechten is in principe kosteloos. Wanneer uw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, kunnen wij u een redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de door ons gemaakte administratieve kosten. In datzelfde geval kunnen wij er echter ook voor kiezen om geen gevolg te geven aan uw verzoek. U wordt desgevallend steeds op de hoogte gebracht van de redenen hiervoor. In ieder geval brengen wij u steeds uiterlijk binnen een termijn van vier weken (bij eenvoudige verzoeken) dan wel 3 maanden (bij complexe of veelvoudige verzoeken) op de hoogte van het gevolg dat aan uw verzoek wordt gegeven.

Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen wij uw graag door naar de website van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer: https://www.privacycommission.be/nl/algemene-verordening-gegevensbescherming-burger

Hoe kan ik deze rechten uitoefenen?

Dit kan door een eenvoudige mail te sturen naar be.info@loomis.com met hierbij een uitdrukkelijke vermelding van uw identiteit en de aard van het recht dat u wenst uit te oefenen.

Wat moet ik doen in geval ik een klacht heb?

U kan uw klacht steeds overmaken aan be.info@loomis.com met een duidelijke specificatie van uw klacht.
Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de toezichthoudende autoriteit, die u via onderstaande gegevens kan contacteren:

 • via telefoon: +32 (0)2 274 48 00
 • via fax: +32 (0)2 274 48 35
 • via e-mail: contact@apd-gba.be
 • via brief: Gegevensbeschermingsautoriteit
  t.a.v. klacht – privacyafdeling
  Drukpersstraat 35
  1000 Brussel

Tot slot, indien u schade zou lijden, kan u daarnaast ook een vordering tot schadevergoeding instellen bij de bevoegde rechtbank.

Voor meer informatie met betrekking tot klachten en mogelijkheden tot verhaal nodigen wij u uit om de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit te raadplegen: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Wijzigingen aan de privacyverklaring

Wij kunnen eenzijdig beslissen veranderingen aan deze privacyverklaring aan te brengen. De meest recente versie is echter te allen tijde beschikbaar op onze website.