Conditions
générales de vente

Artikel 1

Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt onze klant uitdrukkelijk de hierna bedongen algemene voorwaarden. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met en door ons aangegaan. Andersluidende voorwaarden zijn slechts van kracht mits uitdrukkelijke geschriften desbetreffend van onzentwege. Feitelijke afwijkende gedragingen door ons gesteld of geduld, zelfs bij herhaling, rechtigen de klant niet zich daarop te beroepen en zijn in zijnen hoofde geen verworven recht. Afwijkende bedingen op de bestelbons van onze klanten worden uitdrukkelijk als niet geldend erkend. Zij erkennen a contrario onderhavige voorwaarden als de regels het contract tussen onszelf en de klant regerend.

Artikel 2

In geval van insolventie, dreigende insolventie of geruchten desbetreffend, behouden wij ons het recht voor bestellingen, zelfs voorafgaandelijk door ons aanvaard, niet uit te voeren of, voorafgaand de aflevering, een waarborgsom te eisen, specifiek ten onzen gunste geconsigneerd, voldoende om de prijs van de levering te dekken.

Artikel 3

Alle klachten met betrekking tot de gepresteerde diensten dienen ons te bereiken binnen de 48 uren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de prestatie die aanleiding geeft tot de klacht, werd uitgevoerd. Klachten met betrekking tot een factuur dienen ons te bereiken binnen de 8 dagen, te rekenen vanaf de verzending van de factuur. Elke klacht buiten deze termijnen gesteld, is onontvankelijk. Alle klachten dienen met een aangetekend schrijven te worden geformuleerd.

Artikel 4

De betaling van de factuur dient tegen de overeengekomen vervaldag op onze zetel te geschieden. Deze vervaldag dient immers te worden aanzien als de allerlaatste dag van een toegestane betalingstermijn. Indien er geen vervaldag werd gestipuleerd, dan geldt de factuurdatum als vervaldag. Bij gebreke aan betaling tegen de vervaldag is van rechtswege en zonder inmorastelling een nalatigheidsintrest verschuldigd ten belope van 12% op jaarbasis op de hoofdsom, inclusief BTW, steeds berekend vanaf de factuurdatum (en dus niet vanaf de eventueel latere vervaldag) tot aan de dag der volledige betaling.

Artikel 5

Na het verzenden van een aanmaning per gewone brief die zonder gevolg is gebleven, is van rechtswege de totaliteit van de schulden van de klant opeisbaar, zelfs al is de eventuele vervaldag van bepaalde facturen nog niet aangebroken, en vervallen alle eventuele overeengekomen kortingen voor contante betaling. Tevens behouden wij ons het recht voor om in dat geval de uitvoering van opdrachten en/of bestellingen van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling op te schorten, en dit tot de algehele betaling van alle opeisbare bedragen, onverminderd de toepassing van de overige artikelen van huidige algemene voorwaarden. De opdrachtgever kan deze opschorting niet aanwenden om de niet-betaling van facturen te verrechtvaardigen. Deze opschorting kan evenmin aanleiding geven tot enige schadevergoeding ten gunste van de opdrachtgever.

Artikel 6

Het trekken van wisselbrieven betekent geen schuldvernieuwing, zodat, onafgezien de wisselverrichting, onze verkoopsvoorwaarden integraal van kracht blijven. Wisselbrieven worden door ons aanvaard mits ze zijn geaccepteerd door de betrokkene en geavaliseerd door een derde, solvent persoon, ingeval de betrokkene geen fysisch persoon is. De vervaldag op de dito wisselbrieven zal nooit langer zijn dan 90 dagen. In elk geval zal de klant de verdisconteringkosten ten zijne laste moeten nemen, die door ons afzonderlijk zullen worden aangerekend.

Artikel 7

Ingeval van enige welkdanige wanprestatie van de kant van de klant, inclusief wanbetaling (niet- of niet-tijdige betaling), is de klant van rechtswege en zonder inmorastelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 15% gerekend op de hoofdsom, inclusief BTW, met een minimum van 50,00 EUR en een maximum van 2.975,00 EUR.

Artikel 8

Voor alle betwistingen zijn uitsluitend die Rechtbanken bevoegd die territoriaal bevoegd zijn voor het rechtsgebied waar wij onze maatschappelijke zetel houden, behoudens indien wij verkiezen de regels van het gemeenrecht, conform het Gerechtelijk Wetboek, toe te passen. In elk geval zal de klant bij betwisting, ons moeten dagvaarden voor de Rechtbank bevoegd voor het rechtsgebied waar wij onze maatschappelijke zetel houden.